ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI MGC GROUP S.R.O.

(dále jen zásady)

Společnost MgC Group s.r.o., Pod Děvínem 2894/26, 150 00 Praha 5, IČ 28509471 (dále jen MgC), se zaměřuje na tvorbu vzdělávacích rozvojových programů. 

Když používáte služby MgC, svěřujete nám různé informace, včetně svých osobních údajů. Následující odstavce informují především o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme, a jak je chráníme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele informujeme.

Pokud uživatel služeb MgC poskytne MgC souhlas se zpracováním osobních údajů, je MgC současně v pozici správce těchto údajů, ale i v pozici zpracovatele či dalšího zpracovatele pro klienta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Uživatelé služeb MgC i klienti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uživatelů služeb MgC jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uživatelé služeb MgC nejsou transparentně informováni. 

Osobní údaje chráníme, zpracováváme je výhradně za účelem poskytování našich služeb a sdílíme je výhradně s dalšími zpracovateli, kteří se nějakým způsobem na poskytování našich služeb podílí (a nepoužívají osobní údaje našich uživatelů k vlastním účelům). 

Doba, po kterou budou osobní údaje u nás v MgC uloženy, je doba neurčitá, nejdéle do odvolání souhlasu, podání námitek a/nebo uplynutí stanoveného účelu.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost MgC je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti MgC či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uživatelů služeb MgC pouze omezený přístup. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. 

Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. Při předání dat zpracovateli plně respektujeme zásady zpracování GDPR, především zásadu minimalizace zpracování osobních údajů. K žádnému předávání osobních údajů od MgC do zemí mimo EU nedochází. Seznam dalších zpracovatelů vám bude zaslán na základě žádosti na: info@mgcgroup.cz. 

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, telefon) našich klientů a uživatelů služeb MgC využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Marketingová sdělení jsou předávány prostřednictvím telefonního emailu. Jedná se o produkty a služby podobné těm, které jsme již uživateli služeb MgC/klientovi poskytli. 

Každý má právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kontakt uvedený v zápatí těchto Zásad. 

Právním základem zpracování je oprávněný zájem při využití výjimky dle zákona o službách informační společnosti pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky vlastním zákazníkům s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb.

 

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám MgC.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti MgC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů služeb MgC na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají žádné osobní údaje v souvislosti s používáním Cookies, neboť jim identita uživatele služeb MgC není známa (za předpokladu, že uživatel služeb MgC není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

KONTAKTY

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím našich kontaktů, kontaktního formuláře, objednávkového formuláře nebo jiným způsobem (například písemně), Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu/požadavku/objednávky.

Právním základem zpracování je dobrovolný souhlas projevený předáním vašich osobních údajů.

 

ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak uživatelé využívají naše služby. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb. 

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

MgC přijímá nutná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a příslušných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů nebo uživatelů služeb MgC přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost MgC povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům.

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v MgC plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb MgC uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. 

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@mgcgroup.cz). 

Právo na opravu

Pokud uživatel služeb MgC zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny (žádost je možné zaslat e-mailem na info@mgcgroup.cz).

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádosti o výmaz je možné zasílat e-mailem na info@mgcgroup.cz. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na info@mgcgroup.cz).

Právo na přenositelnost

V případě, že chcete, aby společnost MgC předala vaše osobní údaje, které zpracovává třetí osobě, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, MgC nebude moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel služeb MgC zjistí nebo se domnívá, že MgC provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele služeb MgC, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat MgC o vysvětlení nebo požadovat, aby MgC odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@mgcgroup.cz).

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je MgC oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás předem informovali.

KONTAKTY

Kontaktní osoba pro GDPR je:

Jana Kovaříková

E-mail: info@mgcgroup.cz,

Tel.: +420 731 539 656

Adresa: MgC Group s.r.o., Pod Děvínem 2894/26, 150 00 Praha 5

 

ZÁVĚR

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 6. 4. 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách MgC. Společnost MgC je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit. 

Aktualizace Zásad provedena dne 23.02.2022.

Máte dotaz?

napište nám

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?