Nový svět a jeho příležitosti

Adéla Karlovská

Ze všech stran se na nás valí pojmy, jako jsou například agilní metoda řízení, agilní manažer, VUCA doba, engagement a enablement zaměstnanců, diversita a podobně. 

Pro pochopení aktuální doby, příležitostí v ní a tedy pochopení jednotlivých pojmů, si musíme nejprve objasnit, v jaké době žijeme. 

Pro charakterizaci dnešního světa a doby se používá pojem VUCA. Používá se ve spojení s řešením různých situací, v koučovacích přístupech, ve vedení projektů, týmů, firem, ale i nastavení strategií společností. 

A protože vývoj nelze zastavit, nelze ani změnit VUCA dobu, lze ji pouze využít ve prospěch společnosti. Firmy i zaměstnanci ve společnostech se musejí dané době přizpůsobit a najít způsob efektivního chování, jednání a řízení firem a zaměstnanců v novém světě. 

Vznik termínu VUCA

 

VUCA je akronym, kterou používá americká armáda. Znamená Volatile, Uncertain, Complex a Ambiguous. 

 

Koncem 90. let se US armáda snažila nadefinovat styl vedení / leadershipu, který by byl optimální na aktuální životní podmínky po studené válce (zhroucení SSSR). U.S. Army War College představila koncepci VUCA, aby popsala nestabilní, nejistý, komplexní a nejednoznačný multilaterální svět vnímaný jako důsledek konce studené války. VUCA vznikl jako reakce na opakované systémové chyby a chyby chování, které vedly k velkým vojenským nezdarům v posledních konfliktech. 

 

Co znamená VUCA

V – Volatility – Proměnlivost / nestálost

Žijeme ve světě, který se neustále mění a každým dnem se stává nestabilním. Doba je dynamická. Poukazuje na proměnlivost dnešního světa, kde jsou změny velké i malé stále více nepředvídatelné, dramatičtější a rychlejší a s větším dopadem. Změna se děje častěji než v minulosti. Jak se události vyvíjejí zcela neočekávaným způsobem, je nemožné určit příčinu a následek. Změn je kolem nás mnoho a bude jich jen přibývat.

U – Uncertainty – Nejistota 

Je stále obtížnější předvídat události nebo předvídat, jak se bude doba vyvíjet.  Historické předpovědi a zkušenosti z minulosti ztrácejí svůj význam a jsou zřídkakdy použitelné jako základ pro předvídání věcí, které přijdou. Je téměř nemožné plánovat investice, rozvoj a růst, protože je stále nejistější, kam směřuje doba. 

Díky velkému množství změn a jejich dopadu, se dostáváme do stále větší nejistoty. To, co platí dnes, zítra již platit nemusí. Na trhu je velké množství společností, inovací, nápadů. Nelze předvídat chování trhu, zákazníků ani konkurence. 

C – Complexity – Složitost 

Náš moderní svět je složitější než kdy jindy. Chaos, zmatek, protichůdné informace. Problémy a následky těchto problémů jsou vícevrstvé, těžší k pochopení. Různé vrstvy se prolínají, což znemožňuje získat přehled o tom, jak věci souvisí. Rozhodnutí jsou rychlá a volba jediné správné cesty je téměř nemožná.

Díky globalizaci a technologiím (internet, mobilní telefony, sociální sítě) žijeme ve velmi rychlé době. Propojení a získávání informací je mnohem rychlejší a snadnější. Tempo změn se dále zrychluje. Vše je propojené se vším. Existuje množství různých propojení a nelze určit jednoduché souvislosti. Vzniká tím paradox – snadno pochopit svět a dění v něm a zároveň složitost dnešní doby není možné. Složitost tedy zabraňuje nacházet jednoduchá řešení.

„Říkáme svým lidem, co od nich chceme. Ale – a to je velké ALE – neříkáme jim, jak mají tyto cíle dosáhnout.”  

William Coyne, senior více prezident odvětví výzkumu a vývoje “

A – Ambiguity – Dvojznačnost / nejednoznačnost

I když se zdá, že je to jasné, tak se můžeme mýlit. Zamlženost reality. Míchání významů a interpretace správ, protichůdné informace. Je tolik možných vysvětlení a významů. Požadavky na moderní vedení a řízení společností a týmů jsou více protichůdné, což je výzvou pro společnosti a jejich firemní hodnoty a strategie. 

 

VUCA reflektuje rychlý, nestabilní a rapidně se měnící svět. VUCA tedy znamená nestálost, nejistotu, složitost a nejednoznačnost.

 

A co s tím?

Nestálost, nejistota, složitost a nejednoznačnost mohou vyvolávat negativní chápání a obavu z aktuálního nového světa. Pokud však danou dobu přijmeme takovou jaká je, zjistíme, že se v ní skrývá obrovské množství příležitostí. Příležitostí pro rozvoj, kreativní tvorbu nový věcí a projektů, ale i příležitost pro změnu firemních kultur. 

 

Přijměme tedy VUCA dobu jakožto strategický rámec, který společnosti pomůže promyslet a analyzovat známé i neznámé faktory, které mohou mít vliv na provádění změn ve společnosti, nastavení firemní strategie a cílů. Přijměme charakter VUCA doby k přetvoření negativního chápání doby na pozitivní chápání doby a jejích příležitostí. 

 

Tak, aby společnosti mohli v této době efektivně vést své firmy, je třeba je přetvořit a začít vést společnosti jinou = novou formou. 

Od Volatility (proměnlivost) k Vision (vizi)

Od Uncertainty (nejistota) k Understanding (pochopení)

Od Complexity (složitosti) k Clarity (jasnost) nebo také Courage (odvaze)

Od Ambiguity (dvojznačnost) k Alignment (zarovnání) nebo také Agility (hbitost)

 

Volatility vs. Vision

Proměnlivost vs. vize. Proměnlivosti se nelze vyhnout. Firma se však může pokusit předvídat změny, zároveň přijímat změny a proměnlivost doby takové jaké jsou. 

Ve vedení firem (leadershipu) je třeba využít dynamické a proměnlivé doby. Změny budou a bude jich přibývat, proto nelze čekat na to, co doba přinese. 

Opravdový leader využívá situace. Je schopen posoudit situaci, trhy, zákazníky i konkurenci. Je schopen se dané době rychle a vhodně přizpůsobit. Je schopen využít svých i firemních dovedností a schopností k vytvoření silné firemní kultury, firemních hodnot a především nastavení transparentních firemních cílů. Cílů, které jsou vně i uvnitř společnosti vhodně komunikovány. Zároveň je leader schopen nastavit svou vlastní, ale i firemní cestu, tedy misi za firemní vizí.  A tímto způsobem vede celou společnost i své podřízené. V novém VUCA světe není místo pro slabé manažery, kteří nemají jasně definovanou vizi. 

Uncertainty vs. Understanding

Nejistota vs. pochopení. Společnost se musí pokusit analyzovat trh a řešit příležitosti, které aktuálně trh poskytuje. Zároveň by se společnost měla pokusit být pružnou a reagovat rychle na požadavky trhu. Pochopit nejistou dobu a chování v takové době. 

Opravdový leader je schopen vycítit nejistotu na trhu. Je schopen zaměřit zdroje podnikání na pochopení potřeb zákazníků, ekonomické situace země a své společnosti. Chápe a monitoruje chování konkurence. Je schopen nacházet takové trhy a obchodní příležitosti, ze kterých pro společnost plynou příjmy, které zajistí pokračování podnikatelské činnosti. 

Complexity vs. Clarity nebo také Courage

Složitost vs. jasnost a odvaha. Složitosti lze předejít tím, že všichni ve společnosti budou vědět, co mají dělat a za co mají zodpovědnost. Zároveň by se společnost měla přizpůsobit aktuální době flexibilně a tedy například agilními metodami řízení společnosti. 

Opravdový leader má vizi. Také ví, jak dané vize dosáhnout prostřednictvím přesně nastavených cílů, mise a strategie dosažení vize ve společnosti. Leader musí naprosto přesně a transparentně komunikovat tyto cíle, jak uvnitř, tak vně společnosti, aby předešel nejednoznačnosti. Cíle je třeba komunikovat jednoduchou a srozumitelnou formou. 

Pokud zároveň leader přijme s odvahou, že neexistuje jediné správné řešení a bude mít trpělivost, může ze vzájemné propojenosti strategie a cílů velice těžit a flexibilně svou cestu přizpůsobovat. Jestliže se společnost pustí do změny nastavení cílů a nové strategie, pak leader bude potřebovat i velkou dávku trpělivosti, protože změny se nestanou přes noc. Jedná se o dlouhý a mnohdy velmi náročný a bolestivý proces, při kterém je třeba změnit tzv. mind set – nastavení mysli a změny myšlení celé společnosti, kultury společnosti a přístupu k věcem. 

Ambiguity vs. Alignment nebo také Agility

Dvojznačnost vs. zarovnání a hbitost. Tento bod je velice komplikovaný na správné řešení. Ve světě VUCA a tedy i ve firmě mohou vždy existovat nejasnosti, nejednoznačnosti. Společnost by měla vždy řádně a jednoznačně komunikovat svou strategii a cíle. Společnost by se však měla připravit na alternativní řešení. Společnost by měla řádně plánovat kvalitním identifikováním všech možných alternativních problémů a to dostatečně dopředu. Nicméně i tak může docházet k nejednoznačnosti. 

Opravdový leader je však schopen přijmout zodpovědnost za případnou dvojznačnost svých sdělení a nastavení strategie. 

A protože VUCA doba je velice proměnlivá a nestálá je třeba pracovat a vést tým vhodnými metodami vedení, jako jsou například koučovací metody, zpětné vazby, porozumění stylu osobností, jak v týmu, tak samotného leadera a také agilními metodami vedení společnosti a projektů. 

Při přechodu k agilním metodám řízení je třeba, jako první, změnit myšlení manažerů, pouze tehdy bude možné proměnit organizaci firem tak, aby zvládly přechod k agilním metodám řízení. Podstatné je zmínit, že agilní metody řízení jsou „pouze“ prostředkem a metodou k dosažení změny, bez změny myšlení tyto metody nebudou nikdy fungovat. 

Co je to agilita

Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 446. 

Agilita, z lat., hbitost, obratnost, čilost. V psychiatrii znamená stav duševní rozjařenosti, za něhož vůle snadněji projevuje se činem, za něhož lehčeji a urychlenějším tempem odehrává se proces, jímžto představa vtěluje se v pohyb. Agilnost setrvává jen tak dlouho v mezích normality, dokavad jest vědomí s to, aby hybné snahy libovolně drželo na uzdě, jejich bujnost tlumilo a jejich rozběh podlé uznání i rázem zastaviti dovedlo. Kde však výkony přestávají býti projevem svobodného rozhodnutí, kde dějí se i beze zřejmého a uvědomělého chtění, tam přestává čilost (agilnost) a začíná zmítanost, agitovanost. 

Jak by společnost měla přistupovat ke svým zaměstnancům a co by měla dělat, aby přežila ve světě VUCA?

Společnost by měla podporovat, motivovat, rozvíjet, budovat, identifikovat, nastavit, zapojit a netlačit: 

  1. Velice podporovat kreativitu, nápady zaměstnanců a inovaci v rámci týmů. Motivovat zaměstnance k rozvoji. Netlačit však na zaměstnance, neboť každý má svůj limit, aby nedošlo naopak k demotivaci a frustraci. 
  2. Podporovat a rozvíjet svobodu, tvořivost, rychlost, flexibilitu a firemní kulturu, která spojuje lidi s organizací. Zároveň by měla podporovat a budovat týmového ducha. 
  3. Ustupovat od striktní pyramidové hierarchie organizačního schématu běžné společnosti a postupně se přesouvat k samo řídící organizaci. 
  4. Identifikovat a nastavit správně kulturu společnosti, firemní hodnoty, vize, cíle a strategie dosažení cílů. Zapojit zaměstnance do skutečné spolupráce a ujmout se jasných odpovědností, protože lidé určují úspěch každé společnosti.
  5. Zapojit zaměstnance do fungování celé firmy, podporovat jejich profesní i osobní růst, tak, aby sami zaměstnanci přicházeli s inovativními nápady a přebírali zodpovědnost za svou práci. 

VUCA doba může být chápana jako hrozba, nebo jako příležitost k rozvoji. Je tedy jen na vás, jakou variantu si zvolíte. Volte moudře ☺.