VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
na dodávku vzdělávacích akcí

VODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem Praha 5, Pod Děvínem 2894/26, PSČ 150 00, IČ: 285 09 471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146785 (dále jen „dodavatel“), upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou na dodávku služeb spojených s dalším vzděláváním (dále jen „smlouva na dodávku služeb“) uzavíranou mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

1.2.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě na dodávku služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě na dodávku služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy na dodávku služeb.

1.3.

Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • PŘEDMĚT SMLOUVY NA DODÁVKU SLUŽEB 

2.1. 

Na základě smlouvy na dodávku služeb se dodavatel zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž objednatel se na základě smlouvy na dodávku služeb zavazuje za to uhradit dodavateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek. Vzdělávací akce mohou být:

 1. otevřené – dostupné v nabídce na webových stránkách dodavatele tudíž pro všechny, kteří se na ně přihlásí 
 2. zakázkové – na základě objednávky a individuálního smluvního vztahu s klientem

2.2.

Dodavatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

 • UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.

Smlouva na dodávku služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy na dodávku služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím: 

 1. Objednávkového formuláře umístěného na webové stránce www.mgcgroup.cz (dále jen „objednávka“). Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Objednávka se odešle automaticky   dodavateli na email info@mgcgroup.cz po té, co objednatel na www.mgcgroup.cz  vybere příslušný kurz v rolovacím menu a klikne na  tlačítko „přihlásit“.  V návaznosti na doručení objednávky dodavateli zašle dodavatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce potvrzení registrace na dodávku služeb. Doručením potvrzení registrace objednateli je smlouva na dodávku služeb uzavřena.

 1. Objednávkového formuláře v e-shopu na stránkách www.mgcgroup.cz a uhrazením akce. Smlouva je uzavřena v okamžiku úhrady akce, kdy objednatel obdrží e-mailem potvrzení o zaplacení.

 1.  Objednávky zaslané emailem, telefonicky nebo poštou. V takovém případě bude smlouva na dodávku služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného dodavatelem na e-mail uvedený objednatelem při kontaktu s dodavatelem. Smlouva na dodávku služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele dodavateli. 

3.2.

Smlouva na dodávku služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 podmínek.

3.3.

Objednatel bere na vědomí, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy na dodávku služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude dodavatel objednatele v předstihu informovat.

 • ODMĚNA DODAVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě na dodávku služeb. Veškeré uvedené částky za poskytování služeb dodavatelem, zejména za účast na vzdělávacích akcích dodavatele, jsou stanoveny bez DPH.

4.2.

Odměna dodavatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce ani náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. V odměně dodavatele mohou být zahrnuta některá další plnění, (občerstvení, podklady apod. apod.) pokud jsou zahrnuta do popisu vzdělávací akce.

4.3.

Úhrada ceny bude provedena na základě faktury vystavené dodavatelem a zasláním v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednatele. Dodavatel je oprávněn žádat zaplacení odměny před konáním vzdělávací akce, a to na základě faktury či zálohové faktury. V případě, že objednatel požaduje zaslat fakturu jinou formou než elektronickou, sdělí tuto skutečnost dodavateli na adresu info@mgcgroup.cz. Splatnost se sjednává na 14 dnů po doručení faktury – řádného daňového dokladu objednateli. Faktura vystavená na základě této Smlouvy musí obsahovat údaje v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit s uvedením chybějících nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

4.4.

Platby faktur budou probíhat bezhotovostně, na účet dodavatele uvedený na faktuře. Za den úhrady je považován den připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.5.

Dodavatel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že dodavatel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této smlouvy, zavazuje se dodavatel o této skutečnosti objednatele ihned informovat.

4.6.

Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.7.

V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 • ÚČINNOST SMLOUVY NA DODÁVKU SLUŽEB

5.1.

Smlouva na dodávku služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.2.

V případě, že objednatel výslovně uvede do objednávky, že má zájem pouze o rezervaci, smlouva
na dodávku služeb nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 1. a) objednatel potvrdí svůj zájem o účast na vzdělávací akci emailem;
 2. b) započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na vzdělávací akci nebo její části (fyzická přítomnost objednatele či jeho pracovníka);
 3. c) dojde k uhrazení i části faktury dodavatele objednatelem.

5.3.

V případě, že smlouva na dodávku služeb, uzavíraná způsobem uvedeným v čl. 5.2 obchodních podmínek, nenabude účinnosti ani do skončení vzdělávací akce, uplynutím této lhůty smlouva na dodávku služeb bez dalšího zaniká.

 • STORNO PODMÍNKY

6.1.

Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to e-mailem na adresu dodavatele info@mgcgroup.cz. 

6.2.

V případě, že   se objednatel odhlásí  ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dříve než  14 dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká objednateli povinnost ke storno poplatku. Pokud se objednatel odhlásí mezi 13 – 8 dnem před konáním vzdělávací akce, vzniká mu povinnost uhradit 50% storno poplatku z ceny. Pokud se objednatel odhlásí 7-1 den před konáním vzdělávací akce, či v den konání akce, vzniká mu povinnost uhradit 100% storno poplatku z ceny.

6.3.

Objednatel může po dohodě s dodavatelem vyjednat změnu účastníka vzdělávací akce, nevzniká mu tak povinnost hradit storno poplatek.

6.4.

V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. 

6.5.

Dodavatel jako organizátor vzdělávací akce si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu přednášejících, změnu místa konání, či změnu termínu akce. Pokud taková změna nastane, je dodavatel povinen o změně objednatele neprodleně informovat.

 • UPLATŇOVÁNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY 

 

7.1.

Objednatel uplatní svá práva vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady plnění písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese ​info@mgcgroup.cz​ , a to do tří (3) dnů od konání  vzdělávací akce. Objednatel v reklamaci uvede informaci, o kterou službu se jedná, kdy byla poskytnuta, jakou vadu a kdy na ni shledal. Dodavatel se zavazuje vyjádřit se k uplatněné reklamaci do tří (3) týdnů od jejího doručení. 

7.2.

V případě, že dodavatel uzná, že poskytnutá vzdělávací akce měla vady, nabídne objednateli náhradní vzdělávací akci či slevu z odměny dané vzdělávací akce. 

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

Dodavatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Dodavatel je oprávněn pořizovat ilustrační fotografie na místě konání akce a použít je k propagačním účelům.

8.2.

Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3.

Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy na dodávku služeb z důvodu její neurčitosti.

8.4.

Objednatel je povinen vyvarovat se vůči dodavateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu dodavatele.

8.5.

Objednatel bere na vědomí, že podklady předané objednateli či účastníkům při vzdělávací akci mohou podléhat ochraně autorským právem a zavazuje se, že nebude do autorských práv souvisejících s těmito podklady žádným způsobem neoprávněně nakládat

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1.

Objednatel bere na vědomí, že dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem Osobních údajů  objednatele a zpracovává je  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů a že dodavatel respektuje veškerá práva a povinnosti v souladu s Nařízením.

9.2.

Dodavatel zpracovává obecné Osobní údaje objednatele v tomto rozsahu: Jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresa, číslo telefonu, emailová adresa, obchodní firma, sídlo zaměstnavatele.

Osobní údaje objednatele jsou zpracovávány pro účely právních povinností souvisejících s bezprostředním plněním smlouvy jakožto i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení bezprostředně se týkajících nabízené služby. Objednatel bere na vědomí, že k tomuto zpracování osobních údajů není třeba jeho souhlasu.

Zpracováním Osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu působnosti smlouvy a po jejím skončení, jsou Osobní údaje uchovány na nutnou archivační dobu v závislosti na druhu osobního údaje. Ukončením působnosti smlouvy nezanikají povinnosti dodavatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace.

Dodavatel nezapojí do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného informování objednatele.

Dodavatel je povinen: 

 1. zajistit, aby Osobních údaje zpracovávaly pouze oprávněné osoby.
 2. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
 3.  vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení;
 4. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
 5. zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;
 6. postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NA DODÁVKU SLUŽEB

10.1.

Dodavatel může od smlouvy na dodávku služeb kdykoliv odstoupit, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele.  V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy na dodávku služeb podle předchozí věty, vrátí dodavatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

10.2.

Dodavatel může od smlouvy na dodávku služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy na dodávku služeb. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.

Právní vztahy smlouvou na dodávku služeb neupravené se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

11.2.

Případné spory vznikající ze smlouvy na dodávku služeb a v souvislosti s ní jakož i z dílčích smluv uzavřených v rámci těchto , které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou s konečnou platností rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho Pravidel třemi rozhodci. 

11.3.

Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení smlouvy na dodávku služeb ukázalo být neplatné či neúčinné, dohodly se smluvní strany, že jej bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti (nejpozději však do 30 dnů ode dne právní moci případného rozhodnutí, kterým byla neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení potvrzena) nahradí ustanovením, které bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení.

11.4.

Smlouva na dodávku služeb včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.5.

Kontaktní údaje dodavatele: MgC Group s.r.o., Pod Děvínem 2894/26, 150 00  Praha 5, adresa elektronické pošty: info@mgcgroup.cz, telefon 420 731 539 656.

11.6.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.6.2020 a jsou v aktuálním znění vždy dostupné na webových stránkách dodavatele.

Máte dotaz?

napište nám

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?