Jak na to?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Přečtěte si přehledný výtah k tomuto tématu!

 

Mnohdy ani nevíme jaké jsou podmínky zaměstnávání osob se zdravotním omezením (dále jen OZP).

Detaily, odkazy a komentář nám poskytly kolegyně Leoše Jiřeleho, předsedy výrobního družstva SOLEA CZ paní Jana Slezáková, personalistka družstva a paní Marta Petranová která je odpovědná za finance družstva. Všem za poskytnutí dále uvedených informací moc děkujeme.

Definice osob se zdravotním postižením (OZP):
podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

  1. invalidními ve třetím stupni,
    b.    invalidními v prvním nebo druhém stupni,
    c.    zdravotně znevýhodněnými.

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.

Plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením lze realizovat třemi následujícími způsoby nebo jejich vzájemnou kombinací:

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
  3. odvodem do státního rozpočtu.

Chráněný trh práce

Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, kteří mají zároveň uzavřenou s Úřadem práce České republiky dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Zaměstnavateli, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

V rámci tohoto příspěvku jsou zaměstnavatelům refundovány mzdové náklady a další náklady vynaložené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením – maximálně v částce 13 000 Kč měsíčně na jednu osobu se zdravotním postižením nebo v maximální částce 6 000 Kč v případě, že se jedná o osoby zdravotně znevýhodněné. V uvedených částkách je započítána paušální částka příspěvku ve výši 1 000 Kč měsíčně na každou osobu se zdravotním postižením.

Příspěvky pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelům na chráněném trhu práce i na volném trhu práce může být poskytnut příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce České republiky. Na zřízení takového pracovního místa poskytuje Úřad práce České republiky zaměstnavateli příspěvek, který může činit až 14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Příspěvek je určen na pořízení vybavení potřebného pro vytvoření pracovního místa. Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou obsazeno po dobu 3 let.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může Úřad práce České republiky poskytnout zaměstnavateli, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením. Příspěvek je určen na úhradu zvýšených správních nákladů, nákladů na dopravu zaměstnanců, materiálu či hotových výrobků, nákladů na pracovní asistenty či provozní zaměstnance a náklady na přizpůsobení provozovny. Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením.

Sleva na dani

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením umožňuje snížení daně z příjmu o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Další informace a detaily o zaměstnávání OZP:
https://www.mpsv.cz/web/cz/zdravotni-postizeni https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-ozp

Jak a za jakých podmínek zaměstnávat OZP?

Komentář k zaměstnávání OZP vs. možnost výdělku „invalidního důchodce“ :

NEEXISTUJE ŽÁDNÝ právní předpis, který by výdělečnou činnost k invalidnímu důchodu zakazoval. Při pobírání důchodu všech stupňů se může pracovat,
a to i na dobu neurčitou při pracovní smlouvě podle Zákoníku práce. Podle stávající právní úpravy není ani omezena výše výdělku ani počet odpracovaných hodin.

Ze zákona (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyplývá povinnost zaměstnavatele před nástupem do zaměstnání každého zaměstnance poslat na vyšetření lékařem tzv. preventivní závodní péče. Tento lékař si vyžádá zprávy o zdravotním stavu od praktického lékaře a vypracuje zprávu, ve které musí být jasně uvedeno že je poživatel invalidního důchodu (ID)  „schopen danou práci vykonávat“ a uvede také výši úvazku, který může ID vykonávat. Vše o invalidních důchodech najdete v následujícím odkaze : https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchody-podrobne.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?