Implementace a udržitelnost

"Úspěšně prodávat znamená vyvolat v druhých nadšení."

Prodej a skvělí obchodníci jsou dnes alfou a omegou úspěšného byznysu. Poptávka po nich je velká a roste. A právě proto, se velká část našich rozvojových aktivit věnuje právě obchodu a především obchodníkům a jejich schopnostem. Jsou to jak základy, tak i pokročilé prodejní techniky. Doba se mění a s ní i návyky lidí, jak, kde a proč nakupují. A tak nastává nutnost měnit a ladit schopnosti dobrých obchodníků na obchodníky ještě lepší.

Oblíbená témata našich klientů:

Obchodní proces od A do Z. Minimum obchodníka. Získávání nových klientů. Prodej komplexního řešení. Námitky a argumentace...a mnoho dalších.

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj obchodníků, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Rozvoj
obchodníka

Obchodníci, či celá obchodní oddělení jsou pro firmu natolik důležitá, že jejich rozvoji je nutné věnovat maximum času a energie. Rozvojové aktivity pro obchodníky jsou jednou z našich nejrozšířenějších tréninkových aktivit vůbec, což je jasným důkazem toho, o jak důležitou oblast se jedná.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost prodejců zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.

Moderace/facilitace

Postup

Konzultant pracuje dle situace v roli externího pozorovatele nebo externího moderátora; Po skončení moderace poskytuje kvalifikovanou zpětnou vazbu s definicí následných kroků; Tento proces je opakovaný a spočívá také v kontrole realizace závěrů z porady/workshopu celého týmu.

Výstupy

 • rychlé a efektivní řešení situací/problémů (strategické změny, change management, komunikační témata mezi týmy apod.)
 • plnění skupinových cílů za pomocí efektivního moderování porad
 • nastavení nových rolí/pravidel či strategií
development

Stínování

Postup

Konzultant doprovází manažera při jeho každodenní práci s týmem, jednotlivci či zákazníkem; Po skončení stínování poskytuje kvalifikovanou zpětnou vazbu a pracuje se závěry z pozorování; Následuje konkrétní definice opatření ke zlepšení a jejich kontrola.

Výstupy

 • začlenění nabytých manažerských/obchodních dovedností do každodenní praxe
 • okamžitá zpětná vazba jednotlivci i týmu o aktuálních možnostech implementace do praxe
 • rozvoj členů týmu v návaznosti na konkrétní potřeby
 • implementace změn do každodenní praxe

Supervize

Postup

Skupina účastníků (max. 8) postupně prezentuje svá témata z praxe (koučovací, moderátorská, projektová apod.); konzultant supervizor postupuje dle přesně stanoveného časového/obsahového harmonogramu a se skupinou; pro každého účastníka je pro jeho případ vypracováno „nejefektivnější řešení“, se kterým poté vstupuje do své vlastní praxe; následně poté má účastník možnost individuální kontroly/konzultace o zavedení řešení v praxi.

Výstupy

 • začlenění nabytých manažerských dovedností do každodenní praxe
 • umožňuje jednotlivým účastníkům konzultovat své příklady z reálné praxe a vzájemně využít „best-practice“ efektu
 • díky přítomnosti konzultanta-supervizora možno nalézt okamžitá řešení konkrétních situací
idea

Konzultace – koučink

Postup

Kouč pracuje jako průvodce na určitý čas; kouč a klient se setkávají v pravidelných časových odstupech ke společným koučovacím sezením; za pomocí různých metod, cílených technik v rozhovoru i upřímné zpětné vazby podporuje kouč klienta v rozvoji a dosažení osobních a pracovních cílů; umožní klientovi vidět jeho vlastní situaci z různých úhlů pohledu; na základě těchto perspektiv může klient vypracovat nové nápady, myšlenky i možnosti jednání, které mu umožní posunout se na své cestě k cíli/úspěchu.

Výstupy

 • pochopení základních koučovacích principů a jejich začlenění do každodenní manažerské praxe
 • profesionální koučink jako efektivní nástroj pro vedení týmu, rozvoj a motivaci zaměstnanců
 • individuální rozvoj osobnosti manažera (interního kouče)
 • rozvoj zaměstnanců a tvorba individuálních plánů rozvoje

Mentor coaching

Postup

Konzultant (mentor – kouč) pracuje během individuálního sezení s účastníkem (zpravidla 60 min); tato sezení jsou opakovaná; během těchto sezení lze využít buď formy koučování mentor-kouč jako nácvik reálné situace nebo možnosti nácviku konkrétních reálných situací z praxe.

Výstupy

 • zdokonalení postupu, struktury a metodiky využívané v koučování
 • odstranění případných nesprávně používaných postupů v rámci koučinku
 • koučování mentor kouče s následnou detailní zpětnou vazbou (nácvik reálné situace s podřízeným, členem týmu)
 • možnost individuálního ukázkového koučování mentor kouče
 • nácvik reálných situací v koučinku (doporučení pro konkrétní situace/klienta)
networking

Reflektující tým

Postup

Skupina účastníků (max. 8) pracuje na reálných a konkrétních případech z praxe dle přesně stanovené struktury a doprovodu mentora; tato metoda je vysoce účinná v oblasti okamžité implementace a realizace stanovených cílů; během využití této metody jsou po celou dobu aktivováni všichni účastníci k aktivní práci.

Výstupy

 • okamžitá implementace nabytých znalostí za účasti reálných účastníků, kteří rozumějí problematice i firemní kultuře
 • umožňuje jednotlivým účastníkům konzultovat své příklady z reálné praxe a vzájemně využít „best-practice“ efektu
 • vypracování „ideálního“ řešení díky strukt. zpětné vazbě ze strany ostatních účastníků i mentora