Etický kodex

1. Renomé vzdělávací společnosti

MgC Group dává velký důraz na informování o poskytování kvalitních služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Společnost se aktivně zapojuje do aktivit, jejichž účelem je rozšíření povědomí o aktuálních možnostech vzdělávání zaměstnanců a rozvoje lidského kapitálu.

2. Dodržování právních předpisů

MgC Group dodržuje platné zákonné normy. Má viditelně označené své provozovny. Zaměstnanci a konzultanti MgC Group obdrží písemné potvrzení, kde jsou definovány vzájemné vztahy a povinnosti obou stran.

3. Ochrana práv zákazníků

Zákazníkovi jsou poskytovány pravdivé informace o druhu a všech dalších charakteristikách poskytovaných služeb. Druh, množství, cena služby jsou jasně doloženy, stejně jako podmínky nákupu a náklady se službou spojené.
MgC Group nediskriminuje zákazníka dle jeho národnosti, pohlaví, barvy pleti, politické příslušnosti, sexuální orientace či náboženství.
Vystavený doklad splňuje veškeré zákonné požadavky. Cena služby je jasně deklarovaná, stejně jako veškeré aplikované daně a poplatky.

4. Dodržování smluvních závazků s dodavatelskými a odběratelskými subjekty

MgC Group nepoužívá ve vztahu k dodavatelským a odběratelským firmám či jiným podnikatelským subjektům zavádějící či klamavé informace, kterými může poškodit je, či jiné subjekty na trhu. Svým chováním uznává, dodržuje a podporuje pravidla volné soutěže.
MgC Group považuje za základ dobrých vztahů s dodavatelskými i odběratelskými subjekty platební disciplínu. Při jednání s orgány státní správy a veřejným sektorem předchází vzniku korupce.

5. Zaměstnanci a pracovní prostředí

MgC Group vytváří svým zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky. Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je založen na vzájemném respektu a komunikaci. Zaměstnavatelé poskytují informace související s výkonem práce, vytvářejí podmínky pro zvyšování kvalifikace a dbají na spravedlivé odměňování. V otázkách pracovně – právních vztahů je postupováno v souladu s platnými právními předpisy, jsou řádně odváděny platby zdravotního, sociálního a dalších vyžadovaných pojištění.

6. Podpora mladých a znevýhodněných skupin

Mladiství a studenti jsou MgC Group podporováni ve svém rozvoji a získávání praxe.
V maximální míře je dbáno o rozvoj dovedností, morálních vlastností, odpovědnosti, kladného přístupu k přírodě a jejímu zachování, výkonu pracovních činností
a svěřených úkolů, úrovni kultivovaného vystupování k zákazníkovi, loajalitě k zaměstnavateli a kolegům na pracovišti.
MgC Group také neuznává jakoukoli formu diskriminace žen s malými dětmi, či jakýchkoliv jiných znevýhodněných skupin. MgC Group podporuje svými zakázkami chráněné dílny.

7. Ekologie

MgC Group se v oblasti ekologie chová tak, aby nedošlo ke zbytečnému plýtvání se zdroji. Dodržuje zásady třídění odpadu a vede k tomu i své zaměstnance.